Politikalarımız&Sertifikalarımız

Enerji Verimliliği Politikamız

Bursagaz olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulamaları Kapsamında;

 • Kurumsal yapımızın devamlılığını sağlayan enerji kaynaklarımızı ve kullanım alanlarımızı değerlendirip önceliklendirerek, etkin bir şekilde yöneteceğimizi;
 • Enerji kullanımına yönelik hedef ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli tüm bilgi ve kaynağın sağlanacağını;
 • Enerji kullanım ve yönetimi için uyulması gereken yasal düzenlemelerin takip edileceğini ve dikkate alınacağını;
 • Enerji yönetimine ilişkin amaç ve hedeflerin konularak gözden geçirileceğini, enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek performansın artırılacağını;
 • Satın alma ve hizmet tasarım süreçlerinde enerji verimliliğinin ön planda tutulacağını ve alınan ürünlerde ekonomiklik ve bütçe kriterleri de göz önünde bulundurularak enerji verimliliği yüksek olanların seçileceğini;
 • Enerji yönetim süreci ile ilgili tüm bilginin kurum içine ve dışında tüm paydaşlar ile paylaşımının garanti altına alınacağını ve tüm paydaşların enerji verimliliği ve çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunulacağını;
 • Enerji yönetim sürecinin düzenli olarak gözden geçirilerek güncelleneceğini;

  Taahhüt ederiz
  Güncelleme Tarihi : 20.05.2015

Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Politikamız

İş Sürekliliği Politikamız

 • Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve halkın can güvenliği ve sağlığının korunması başta olmak üzere BURSAGAZ’ın tüm müşterilerine güvenli ve sürekli gaz arzı amacını gerçekleştirmek için iş sürekliliğinin şirketimizin temel uygulaması olarak kabul edilerek; tüm süreçlerde uygulanarak işletileceğini,
 •  Şirketin ulusal ve uluslararası yasal ve düzenleyici organizasyonlar tarafından belirtilen gereksinimlerinin karşılanması için gerekli iş sürekliliği yönetim sisteminin planlanmasına, kurulmasına, gerçekleştirilmesine, işletilmesine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, sürdürülmesine ve etkinliğinin sürekli olarak geliştirilmesine gerekli yönetim desteğinin verileceğini,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin ve şirket stratejilerini destekleyecek nitelikle iş sürekliliği hedeflerinin belirleneceğini, izlenip değerlendirileceğini ve sürekli iyileştirileceğini,
 • Kritik faaliyetlerin etki analizlerinin yapılarak muhtemel iş kayıplarının planlama ve aksiyon alma amacıyla ortaya konulacağını ve ortaya çıkan planlara ilişkin uygulama tatbikatlarının yapılacağını ve kritik faaliyetler en kısa ve etkin süre içerisinde yeniden ayağa kaldırılacağını,
 •  Sistem içerisinde gerçekleştirilecek her plan ve aktivitelerin oluşumunda tüm paydaşların çıkarlarının göz önünde bulundurulacağını, onlara gelebilecek zararın en aza indireceğini ve elde edilen geri bildirimler ile sistemin sürekli iyileştirileceğini,
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin şirket içerisinde uygulama ve farkındalık adına yayılımın sağlanacağını ve bu yayılımın atanmış bir komite ile yapılacağını,
 • İş sürekliliği politikasının sürekli gözden geçirilmesinin iş sürekliliği yönetim temsilcisi tarafından garanti altına alınacağını,

 Taahhüt ederiz.
 Güncelleme Tarihi : 20.05.2015

Kalite Politikamız

Bursagaz olarak; Vizyon, misyon, temel değerlerimiz ve şirketin amaç ve bağlamı doğrultusunda stratejik amaçlarımızı destekleyen kaliteli, güvenilir ve çözüm odaklı bir hizmet sunmak için:

 • Müşterilerimiz ve Bursa halkı için sürekli ve güvenli doğalgaz arzını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizi yerine getirirken düzenleyici kurum beklentilerini karşılayacak şekilde yasal ve mevzuatsal gereklilikleri yerine getirmeyi,
 • Süreçlerimizin etkinliğini arttırarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak için, kalite hedeflerini belirlemeyi, izlemeyi ve değerlendirmeyi,
 • Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile değişimi yönetmek için gerekli destek ve kaynağı sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerde sağlıklı bir iletişim ve geniş bir izleme olanağı sağlamayı,
 • Tecrübelerimizi paydaşlarımızla paylaşarak topluma katma değer sağlamayı,
  Taahhüt ederiz.
 • Güncelleme Tarihi 20.04.2018

Çevre Politikamız

Bursagaz olarak; Vizyon, misyon, temel değerlerimiz ve şirketin amaç ve bağlamı doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizde çevreyi gözeterek paydaşlarımıza çevreci bir yaşam ortamı sunmak için:

 • Yasal ve mevzuatsal gereklilikleri yerine getirmeyi ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde çevreyi korumayı, çevresel atıklarımızı uygun metotlarla bertaraf ederek / geri dönüşümünü sağlayarak çevreye verilebilecek zararı önlemeyi,
 • Acil durum ve kazalarda, çevresel zararları minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulamayı,
 • Şirketin çevresel etki ve risklerini değerlendirmeyi, çevre amaç ve hedeflerini takip etmeyi ve çevre performansını arttırarak sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt ederiz.

Güncelleme Tarihi 20.04.2018

 

İSG-Ç Politikası

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği kurumsal başarı için vazgeçilmez bir katkı sağlar. Bilgilerin korunması sürdürebilir. kurumsal politikaların eşdeğer bir öğesidir. 

Çalışanlar, iş ortakları ve müşterilerin can güvenliği ve sağlığının korunması başta olmak üzere sürdürülebilir ve güvenli hizmet sağlayacak tüm süreçlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin işleteceği; iş sürekliliği planları geliştirileceği ve iyileştirileceği ve etkin katılım sağlayacağını; 

Tüm bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürekliliğinin ve kontrolünü sağlayacağını; 

Paydaşlar, yasalar, sözleşmeler, düzenleyici organizasyonlar tarafından belirtilen gereksinimlerin karşılanması için Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin planlanmasına, kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesine yönetim desteğini vereceğini;

SOCAR Doğalgaz yatırım A.Ş. ve tüm şirketlerinin stratejisini destekleyecek nitelikte bilgi güvenliği amaçlarını belirleyeceğini, izlenip değerlendireceğini ve sürekli iyileştireceğini; 

SOCAR Doğalgaz yatırım A.Ş ve tüm şirketlerinde müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile ileri teknolojiyi kullanarak, bilgi teknolojileri alanında değişimi yönlendirip sürekli iyileştireceğini;

Fiziksel ve çevresel güvenlikten, insan kaynakları güvenliğine, iletişim ve haberleşme güvenliğinden, bilgi teknolojileri güvenliğine birçok konuda çeşitli kontrollerin risk yönetimi metoduyla seçerek, uygulanacağını ve sürekli ölçüleceğini ve iyileştirileceğini;

Sistem içerisinde gerçekleştirilecek her plan, proje ve faaliyetlerin oluşumunda paydaşlarının itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik beklentilerinin göz önünde bulunduracağını, onlara gelebilecek zararın en aza indirgeyeceğini ve geri bildirimler ile sistemi sürekli iyileştireceğini;

Ürettiği, kullandığı, geliştirdiği ve yönettiği tüm varlıkların amacına uygun şekilde gizliliği, bütünlüğünü ve erişilebilirliğinin sağlamak için gerekli altyapı ve kontrolleri hayata geçireceğini;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama ve farkındalık adına yayılımın sağlanacağını ve bu yayılımın atanmış bir bilgi güvenliği komitesi ile yapılacağını;

Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin bilgi güvenliği komitesine bildirilmesini ve incelenmesinin sağlayacağını;

SOCAR Doğalgaz yatırım A.Ş. ve tüm şirketlerinde yer alan tüm kişisel verilerinin gerekli en üst düzey güvenlik önlemleri ile korunacağını, 

TAAHHÜT EDERİZ.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Şirket üst yönetimi olarak;

 • Bursagaz’a iletilen her türlü şikayetin etkili ve verimli bir şekilde ele alınarak değerlendirileceğini,
 • Şikayetlerin tamamının çözüme kavuşturulması için gerekli tüm performansın harcanacağını ve bu performansın sağlanması için ilgili personele gerekli tüm eğitimlerin verileceğini ve bunların kayıt altına alınacağını
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ve şikayetlerin değerlendirilmesinde yasal mevzuata uyulacağını,
 • Şikayetlerin Kurumsal Karne, Departman Karneleri ve Süreç Performans Kriterlerinde belirlenen hedefler içerisinde gerçekleştirileceğini,
 • Performansın ve algılamanın raporlanarak iyileştirme planlarına aktarılıp, sürekli iyileştirme sistemi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirileceğini

Taahhüt ederiz. 

Güncelleme Tarihi 21.05.2015

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.